V digitálním věku se stále více zabýváme otázkami etiky. Technologie mají na náš život zásadní dopad a je důležité, abychom se zamysleli nad tím, jak je používáme. Jaké jsou morální zásady, které by měly řídit naše chování na internetu?

Rozdíl mezi etikou a morálkou

Etika a morálka jsou často zaměňovány, ale mezi těmito dvěma pojmy existuje rozdíl. Etika je oblast filozofie, která se zabývá otázkami dobra a zla. Morálka je souhrn pravidel a norem, které určují, co je správné a co špatné. Etika je tedy abstraktnější pojem, který se zabývá obecnými principy. Morálka je konkrétnější a odráží hodnoty a zvyklosti konkrétní společnosti.

Etika v digitálním věku

Etika v digitálním věku se zabývá otázkami, které vznikají v souvislosti s používáním technologií. Mezi tyto otázky patří například:

 • Jaké jsou hranice soukromí v digitálním světě?
 • Jak se vyrovnat s dezinformacemi na internetu?
 • Jak se vypořádat s kyberšikanou a dalšími formami online násilí?

Jak by se měl člověk chovat na internetu?

Etika v digitálním věku nám dává určité vodítko, jak bychom se měli chovat na internetu. Mezi základní etické zásady patří:

 • respekt k soukromí,
 • odpovědnost za své činy,
 • přiměřené chování,
 • ochrana dětí.

Respekt k soukromí

Jedním z nejdůležitějších etických principů v digitálním věku je respekt k soukromí. Na internetu je o nás mnoho informací, které jsou veřejně dostupné. Je důležité si uvědomit, že tyto informace mohou být použity proti nám. Měli bychom být opatrní, jaké informace o sobě sdílíme na internetu.

Odpovědnost za své činy

Na internetu jsme anonymní, což může vést k tomu, že se budeme chovat jinak, než kdybychom jednali osobně. Je důležité si uvědomit, že naše činy na internetu mají reálné důsledky.

Přiměřené chování

Je důležité, abychom se na internetu chovali přiměřeně. To znamená, že bychom se měli vyhýbat urážlivým, nenávistným nebo diskriminačním projevům. Měli bychom si uvědomit, že naše slova a činy mohou mít na druhé negativní dopad.

Ochrana dětí

Děti jsou v digitálním světě zranitelné. Je důležité, abychom chránili děti před nebezpečími, která na internetu číhají. Měli bychom dětem vysvětlit, jak se bezpečně pohybovat na internetu a jak se vyhnout kyberšikaně.

Další aspekty chování na internetu

Dezinformace

Dezinformace jsou vážným problémem v digitálním věku. Je důležité být si vědom těchto problémů a být obezřetný k informacím, které na internetu nacházíme. Měli bychom si ověřovat zdroje informací, které jsou příliš jednostranné.

Svoboda projevu

Svoboda projevu je základním lidským právem. Je však důležité si uvědomit, že svoboda projevu má své hranice. Měli bychom se vyhýbat urážkám, nenávisti nebo diskriminaci.

Etika a autorská práva

Autorská práva chrání autory jejich děl. Je důležité dodržovat autorská práva a nešířit cizí díla bez souhlasu autora.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je důležitá pro ochranu našeho soukromí. Je důležité si být vědom toho, jaké informace o sobě sdílíme na internetu. Měli bychom používat silná hesla a být opatrní s tím, komu svěřujeme své osobní údaje.

Etika

Pokud jste obětí kyberšikany, je důležité, abyste se obrátili na osobu, které důvěřujete.

Etika na internetu a kyberšikana 

Kyberšikana je forma šikany, která se odehrává online pomocí mobilních telefonů, počítačů nebo tabletů. Zahrnuje různé formy chování, jako je:

 • obtěžování a vyhrožování,
 • ztrapňování a ponižování,
 • zveřejňování osobních informací,
 • zveřejňování citlivých údajů.

Jak kyberšikanu řešit?

Pokud jste obětí kyberšikany, je důležité, abyste se obrátili na osobu, které důvěřujete. Můžete také podniknout kroky k tomu, abyste se bránili kyberšikaně.

 • Buďte opatrní, jaké informace o sobě sdílíte na internetu.
 • Nepřijímejte zprávy nebo požadavky od lidí, které neznáte.
 • Zablokujte uživatele, kteří vás obtěžují.
 • Uchovávejte si důkazy o kyberšikaně, jako jsou zprávy, emaily nebo fotografie.

Pokud je kyberšikana závažná, můžete se obrátit na policii nebo jiné úřady. Kyberšikana je vážný problém, který může mít na oběti dlouhodobé následky. Je důležité, abychom věděli, jak se bránit a jak pomoci obětem.

Studujte rekvalifikační kurzy

Závislost na technologiích

Éra digitálního věku přinesla i závislost na technologiích. Jedná se o druh závislosti, který se vyznačuje nutkavou potřebou používat technologie, i když to má negativní dopad na život člověka. Závislost na technologiích může mít různé formy, například:

 • závislost na internetu,
 • závislost na sociálních sítích,
 • závislost na hraní počítačových her,
 • závislost na mobilním telefonu.

Příznaky závislosti na technologiích

Příznaky závislosti na technologiích mohou být podobné příznakům jiných druhů závislosti:

 • nutkavá potřeba používat technologie,
 • neschopnost kontrolovat své chování,
 • pocit úzkosti nebo podrážděnosti,
 • negativní dopady používání technologií na osobní život, vztahy nebo práci.

Pokud pociťujete příznaky závislosti, obraťte se na odborníky, kteří vám mohou pomoci, či vás  nasměrovat.

Důsledky závislosti na technologiích

Závislost na technologiích může mít řadu negativních důsledků, zhoršení fyzického a duševního zdraví, problémové vztahy, zhoršení výkonnosti v práci nebo ve škole.

Prevence závislosti na technologiích

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste snížili riziko závislosti na technologiích. Stanovte si časové limity, najděte si i jiné aktivity, které vás baví a v neposlední řadě si uvědomte, jak technologie ovlivňují vaše chování.

Etika v digitálním věku je důležitou oblastí, která se stále vyvíjí. Je důležité, abychom se o etiku v digitálním věku zajímali a snažili se dodržovat etické zásady při svém chování na internetu.

Mám zájem o odběr newsletteru