Účetnictví je základním nástrojem pro sledování finančních transakcí v rámci podnikatelské činnosti. Jednotlivé druhy účetnictví se liší podle svých funkcí. V tomto článku se podíváme na pět hlavních druhů účetnictví. Víte, jaké účetnictví si vedete vy?

Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. Tento zákon jasně definuje účetní jednotky, kterými mohou být právnické osoby, organizační složky státu, fyzické osoby a další.

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví je interní účetní systém, který poskytuje informace pro potřeby řízení a rozhodování manažerů. Hlavním úkolem manažerského účetnictví je poskytnutí informací pro interní rozhodování, plánování a kontrolu. Informace z manažerského účetnictví pomáhají manažerům optimalizovat výkonnost firmy a dosahovat strategických cílů.

Manažerské účetnictví zahrnuje nejen finanční data, ale i množství nefinančních informací, jako jsou údaje o produktivitě, kvalitě a tržních podílech. Sleduje náklady, výnosy, zisky a další ekonomické ukazatele na detailní úrovni. Informace se využívají pro různé účely, jako je stanovení cen, rozpočtu a hodnocení výkonnosti. Manažerské účetnictví také podporuje rozhodování o tom, co vyrábět, kam investovat a jaké strategie zvolit pro lepší hospodaření.

Finanční účetnictví

Finanční účetnictví je součástí manažerského účetnictví. Jeho hlavní funkcí je příprava finančních výkazů, které zahrnují účetní závěrku, rozvahu a výkaz cash flow. Poskytuje přesné a aktuální informace o finančním stavu společnosti, což je užitečné pro akcionáře, věřitele a investory.

Účel a výstup

Finanční účetnictví slouží k externímu reportování a poskytuje informace externím subjektům, jako jsou investoři, věřitelé a zákazníci. Výstup z finančního účetnictví se podává jednou ročně. Informace jsou veřejně dostupné ve výroční zprávě, kterou je každá firma povinna zveřejnit.

Finanční účetnictví zahrnuje účetní zápisy o stavu a pohybu majetku, závazků, nákladů a výnosů. Informace jsou prezentovány ve finančních výkazech, jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a další. Celkově lze říci, že finanční účetnictví je klíčové pro transparentnost a správu finančních informací ve firmách.

druhy účetnictví

Účetnictví

Účetnictví, dříve podvojné účetnictví je základním systémem účetního záznamu, kde se každá transakce zaznamenává na dvou různých místech účetního systému, což zajišťuje přesnost a kontrolu nad finančními operacemi. Každá položka je zaznamenána jako “Má dáti” na jedné straně a jako “Dal” na druhé straně. Vést účetnictví je povinné pro právnické osoby, jako jsou společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Fyzické osoby a OSVČ jsou povinny vést účetnictví, pokud jejich obrat přesáhl 25 milionů Kč za předcházející kalendářní rok.

Principem účetnictví je, že každá transakce má dvě strany. Tento systém umožňuje firmám sledovat a spravovat jejich finanční zdroje, závazky a majetek s vysokou úrovní detailu a přesnosti. Účetnictví poskytuje komplexní pohled na finanční stav firmy a je základem pro přípravu finančních výkazů.

Umožňuje lepší kontrolu nad finančními prostředky a pomáhá při analýze finančního zdraví firmy. Účetnictví je tedy klíčovým nástrojem pro finanční řízení a plánování ve firmě a to jak pro malé, tak pro velké organizace. Jeho přesnost a spolehlivost jsou důležité pro zajištění transparentnosti a dodržování účetních standardů.

Jednoduché účetnictví

Termín jednoduché účetnictví může být matoucí. Ačkoli byl nahrazen výrazem daňová evidence, v praxi se stále často setkáváme s jeho používáním a není to synonymum. Vztahuje se na metodu účtování, která je vyhrazena pro neziskové subjekty jako jsou odborové organizace, náboženské instituce a registrované spolky.

Jednoduché účetnictví zachycuje účetní případy pouze na jednom účtu. Jeho cílem je podání přehledu o příjmech a výdajích, o majetku a pohybu hospodářských prostředků. Tento systém je založený na peněžní bázi, což znamená, že se sledují výdaje a příjmy, nikoli výnosy a náklady.

Kdo může vést jednoduché účetnictví?

Jednoduché účetnictví mohou vést spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve, honební společenstva a další neziskové organizace. Tyto subjekty nesmí být plátci DPH, jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nesmějí přesáhnout 3 miliony Kč a hodnota jejich majetku nesmí přesáhnout 3 miliony Kč.

Vedení jednoduchého účetnictví:

 • Mezi základní účetní knihy patří peněžní deník, kde se zaznamenávají příjmy a výdaje financí na účtu i v pokladně.
 • Vede se také kniha pohledávek a závazků, kde se zapisuje, kdo kolik dluží a kolik je dlužno.
 • Další pomocné knihy, jako jsou kniha zásob, kniha dlouhodobého majetku, kniha cenin, mzdové listy a inventární knihy, se využívají podle potřeby.
 • Na konci účetního roku je nutné sestavit přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.

Jednoduché účetnictví je tedy vhodné pro menší subjekty, které nepotřebují složitý systém podvojného účetnictví a preferují snadnější a méně administrativně náročný způsob vedení účetních záznamů.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Daňová evidence

Daňová evidence je systém, který je určený pro podnikající fyzické osoby, které nemají povinnost vést účetnictví. Daňovou evidenci nelze považovat za skutečné účetnictví, protože nesplňuje nároky všeobecně kladené na účetnictví. Pro vedení pouze daňové evidence je nutné splnit zákonem dané podmínky.

Zde jsou některé důležité informace:

 • Hlavním úkolem daňové evidence je stanovení základu daně z příjmů. Následně dojde i k výpočtu výše daně z příjmů fyzických osob.
 • Daňovou evidenci vedou všechny fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou a nejsou tedy uvedeny v § 1 odst. zákona o účetnictví.
 • Je vhodná pro OSVČ a drobné podnikatele s ročním obratem nižším než 25 milionů korun.
 • Obsahuje údaje o příjmech a výdajích, majetku, pohledávkách a závazcích.
 • Pro plátce DPH musí být evidence přizpůsobena tak, aby vyhověla zákonu o dani z přidané hodnoty.
 • Zákon upravuje pouze obsah daňové evidence, její forma či způsob vedení nejsou striktně stanoveny.
 • Podnikatel si může zvolit formu vedení daňové evidence dle svých potřeb.

Daňová evidence je zjednodušený účetní systém, který zcela vyhovuje potřebám malých podnikatelů a OSVČ, kteří nepotřebují složitý systém účetnictví. Umožňuje efektivní správu finančních záznamů a usnadňuje proces výpočtu daně.

V závěru lze říci, že účetnictví je nezbytným nástrojem pro každou firmu i samostatného podnikatele. Ať už se jedná o povinné účetnictví, které je pro větší firmy a korporace, nebo o jednoduché účetnictví vhodné pro menší neziskové organizace, každý typ účetnictví hraje klíčovou roli v poskytování přesných a transparentních finančních informací.

Mám zájem o odběr newsletteru