Vysokoškolský diplom lze získat na základě úspěšného absolvování studijního programu na vysoké škole. Dle zákona se považuje vysokoškolský diplom za veřejnou listinu a je opatřen státním znakem ČR. Celková podoba vysokoškolského diplomu obsahuje kromě státního znaku ČR i označení konkrétní vysoké školy a akademického titulu. Slavnostní předávání vysokoškolských diplomů probíhá při slavnostním akademickém ceremoniálu, kterému se říká promoce.

Kromě vysokoškolského diplomu obdrží absolvent vysoké školy i dodatek k diplomu. Jedná se o dokument, který obsahuje vícejazyčné a podrobné údaje o studijním programu – výpis zkoušek a zápočtů. Dodatek k diplomu je velmi důležitým dokumentem v případě potřeby mezinárodního uplatnění.

Vysoká škola

Vysoká škola je vzdělávací instituce, která poskytuje poslední článek vzdělávací soustavy. Vysoké školy jsou jediné instituce, které mají právo udělovat akademické tituly. V ČR musí zájemce, který chce studovat VŠ nejprve získat úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání, tedy maturitní vysvědčení. Studentem vysoké školy se stává zájemce po absolvování přijímacích zkoušek a zápisu ke studiu. Mezi povinnosti studenta vysoké školy patří:

 • skládání zkoušek,

 • zápočty,

 • zpracování seminární práce,

 • účast na přednáškách.

Studium na VŠ končí vykonáním státní zkoušky. 

Studijní programy vysoké školy

Vysokoškolské studium se dělí na studijní programy – bakalářský, magisterský a doktorský.

Bakalářský studijní program

Bakalářské studium se uskutečňuje v bakalářském studijním programu, který se především zaměřuje na navazující magisterské studium a na přípravu k výkonu povolání. Standardní doba studia je včetně praxe 3–4 roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventi získávají akademický titul bakalář – Bc nebo bakalář umění – BcA.

Magisterský studijní program

Magisterské studium se uskutečňuje v magisterském studijním programu. Ten je zaměřen na získání teoretických poznatků i praktických poznatků. V oblasti umění se zaměřuje na uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Pokud navazuje na bakalářský studijní program, trvá standardně 1–3 roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventi získávají akademické tituly:

 • magistr – Mgr.,

 • magistr umění – MgA.,

 •  inženýr – Ing.,

 •  inženýr architekt – Ing. arch.,

 • doktor medicíny – MUDr.,

 • doktor zubního lékařství – MDDr.,

 • doktor veterinární medicíny – MVDr.

Absolventi s titulem magistr mohou navíc ve své oblasti studia vykonat rigorózní zkoušku a mohou následně získat titul:

 • doktor práv – JUDr.,

 • doktor filozofie – PhDr.,

 • doktor přírodních věd – RNDr.,

 • doktor farmacie – PharmDr.,

 • licenciát teologie – ThLic.,

 • doktor teologie – ThDr.

Doktorský studijní program

Doktorské studium se uskutečňuje v doktorském studijním programu, který se zaměřuje na vědecké bádání a samostatnou činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba studia je 3-4 roky. Doktorský studijní program probíhá podle individuálního studijního plánu. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a veřejnou obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul doktor – Ph.D.

Vysokoškolský diplom

Úspěšní absolventi vysoké školy získávají na konci studia vysokoškolský diplom.

Padělaný vysokoškolský diplom se trestá

Jak již bylo zmíněno v úvodu, dle zákona se vysokoškolský diplom včetně jeho dodatku považuje za veřejné listiny. V případě, že by došlo k pozměnění nebo dokonce padělání diplomu a jeho dodatku jedná se o trestný čin. Za padělání a pozměnění veřejné listiny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Rozdíl mezi červeným a modrým diplomem

Úspěšní absolventi vysoké školy získávají na konci studia vysokoškolský diplom. Získat lze standardní diplom v modrých deskách. Ti nejúspěšnější obdrží svůj diplom v červených deskách. Červený diplom získají zpravidla ti co prospěli s vyznamenáním. Mezi další podmínky pro získání červeného diplomu zpravidla platí:

 • Studium je potřeba dokončit v řádné době,

 • průměr všech předmětů musí být za celé studium nižší nebo rovno průměru 1, 5,

 • ze státní závěrečné zkoušky je nutné získat hodnocení výborně nebo nemít horší hodnocení než chvalitebné.

Mám zájem o odběr newsletteru