Stal se vám pracovní úraz? Přečtěte si, jak ho posuzuje zákoník práce, kdy a jak byste ho měli hlásit a jaká odškodnění můžete získat.

Definice pracovního úrazu

Pracovním úrazem je dle zákoníku práce poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke které došlo nezávisle na jeho vůli, při krátkodobém, náhlém a násilném působením vnějších vlivů během plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi.

Příklady: Jestliže půjdete například na oběd mimo pracoviště a zlomíte si cestou nohu, o pracovní úraz se jednat nebude. Totéž platí o cestě k lékaři, do zaměstnání a zpět.

Jak při pracovním úrazu postupovat?

Stane-li se vám v práci úraz, hlaste ho bezodkladně! Za pomoci svědků a fotografií doložte jeho vznik. Trvejte na tom, aby byl o pracovním úrazu sepsán záznam a podepsán zaměstnavatelem. U ošetřujícího lékaři si nechte vystavit posudek s bodovým ohodnocením úrazu. Veškeré související dokumenty pak předložte zaměstnavateli a požádejte ho o vyplacení odškodného. Pokud by vám vyplacení i přes váš nárok zamítl, je třeba se obrátit na právníka.

Pozor! Pamatujte, že máte povinnost hlásit i úraz jiného zaměstnance či fyzické osoby, kterého jste byli svědkem! Pomůžete tak objasnit jeho příčiny a vyřídit za poškozeného nezbytné kroky.

Jaké odškodnění můžete získat?

Dle závažnosti a povahy úrazu máte nárok na odpovídající odškodnění, kterým může být:

 • bolestné,
 • náhrada veškerých výdajů spojených s léčbou,
 • náhrada účelně vynaložených nákladů v souvislosti s úrazem,
 • náhrada ztráty mzdy,
 • dorovnání výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
 • náhrada za ztížení společenského uplatnění,
 • náhrada za věcnou škodu,
 • náhrada při úmrtí zaměstnance a náhrady výživného.

Níže se podívejte na více informací o jednotlivých typech odškodnění, na která můžete mít nárok.

Bolestné

Stane-li se vám pracovní úraz, máte vždy nárok na náhradu za bolest (bolestné). Jedná se o jednorázové odškodnění.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Tento typ odškodnění má hradit následky škody na zdraví, které jsou trvalého charakteru a ztěžují poškozenému uplatnění v pracovním i osobním životě. Opět jde o jednorázovou náhradu.

Náhrada ztráty mzdy

Náhrada ztráty mzdy neboli náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se vyplácí ve výši rovné průměrnému výdělku za odpracovanou hodinu a náhradou mzdy včetně nemocenské. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel tuto náhradu povinen vyplácet zpravidla každý měsíc.

Pozor! Jednotlivé částky náhrad za pracovní úraz se promlčují po uplynutí tří let.

pracovní úraz

Náhrada za věcnou škodu

Na tento typ náhrady máte nárok, pokud dojde během pracovního úrazu ke škodě na vašich věcech (oblečení, obuvi, vozidle apod.). Výše škody se stanoví dle ceny věci v době poškození s přihlédnutím k jejímu běžnému opotřebení. Patří sem však také hodnota domácích prací, které za vás následně musí vykonávat někdo jiný.

Náhrada při úmrtí zaměstnance a náhrady výživného

Na výživné mají v případě smrti zaměstnance nárok nejen pozůstalí, ale i jiné osoby, jimž ho poskytoval. Výše náhrady se vypočítá jako rozdíl mezi očekávaným výživným, které pozůstalí dostávali nebo měli dostávat a dávkami důchodového zabezpečení (vdovecký/vdovský či sirotčí důchod), jež obdrží. Náhrada však nemusí být pouze finančního charakteru. Vždy se posuzuje, do jaké míry a v čem smrt živitele zasáhla do ekonomické situace pozůstalých.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele při poskytnutí náhrady za škodu či nemajetkovou újmu?

Jestliže si způsobíte pracovní úraz dle výše uvedených podmínek, zaměstnavatel je vám povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu. Výjimku tvoří situace, při nichž je z této povinnosti zcela zproštěn, jsou-li zároveň jedinou příčinou škody či nemajetkové újmy. Jedná se o:

 • případ, kdy porušíte právní nebo ostatní předpisy či pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým zaviněním, i přestože jste s nimi byli seznámeni a jejich znalost po vás byla soustavně vyžadována a kontrolována,
 • situaci, kdy budete v práci opilí nebo pod vlivem jiných návykových látek a zaměstnavatel nebude moci škodě nebo nemajetkové újmě zabránit.

Částečně je pak z úhrady škody či nemajetkové újmy zproštěn v případě, kdy:

 • došlo ke skutečnostem uváděným výše, pokud byly jednou z příčin pracovního úrazu,
 • budete jednat lehkomyslně*, i přestože neporušíte právní ani jiné předpisy či pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V případě lehkomyslného jednání je zaměstnavatel povinnen uhradit alespoň třetinu škody či újmy. Dojde-li k pracovnímu úrazu z jiného důvodu, musí určit jejich část, kterou dle míry zavinění zaplatíte vy sami.

*Za lehkomyslné jednání se nepovažuje běžná neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Tip: Přečtěte si, jaké pracovní oděvy vybrat, aby vás ochránily před úrazem a kdy má zaměstnavatel povinnost je uhradit!

Zdroj: portal.pohoda.cz, euro.cz, epravo.cz, profipravo.cz

Mám zájem o odběr newsletteru