Vzdělávání zaměstnanců je klíčové pro jejich další kariérní rozvoj i motivaci. Podívejte se, jaké metody a kdy můžete na pracovišti i mimo něj využívat.

Metody vzdělávání zaměstnanců

Metody vzdělávání zaměstnanců lze rozdělit na ty, které lze realizovat na pracovišti a mimo něj. Přečtěte si, pro koho a v jakých situacích se jednotlivé hodí.

Mimo pracoviště

Metody vzdělávání mimo pracoviště (off the job training) většinou poskytují externí školicí organizace. Zpravidla se jedná o nákladnější způsob, jakým mohou zaměstnanci nové znalosti a dovednosti získat, nicméně v některých případech je využití této možnosti nezbytné (například v situaci, kdy nemáte nikoho z interních zdrojů, kdo by školení v dané oblasti mohl poskytnout).

Typicky se jedná o následující:

 • přednáška,
 • workshop,
 • hraní rolí,
 • případová studie,
 • e-learning,
 • stáž,
 • studium na střední či vysoké škole,
 • rekvalifikační kurzy.

Přednáška

Přednáška patří mezi jednu z nejčastějších metod vzdělávání nejen zaměstnanců. Probíhá formou prezentace teoretických znalostí a faktů. Výhodou je, pokud mohou účastníci v průběhu nebo na jejím konci klást dotazy a diskutovat s přednášejícím. Funguje-li však pouze formou výkladu a je-li tak příliš statická a teoretická, nejedná se o příliš efektivní metodu.

Workshop

Workshop je interaktivní seminář či tvořivá dílna, na které účastníci hledají řešení a přístupy určitého problému, čímž si tak nabyté znalosti a dovednosti prakticky procvičují. V jeho průběhu je po zúčastněných vyžadováno aktivní zapojení, uplatnění vlastní kreativity a do určité míry i spolupráce s ostatními. Nehodí se proto příliš pro introverty nebo specialisty.

Hraní rolí

Hraní rolí je metoda vzdělávání zaměstnanců spočívající v přiřazení role každému ze zúčastněných a sehrání určité situace. Jejich úkolem je chovat se tak, jako v reálném životě. Často se využívá pro pracovníky, kteří jsou často v kontaktu se zákazníky (businessmani apod.). Setkat se s ní mohou i uchazeči v průběhu výběrového řízení, jež probíhá v assessment centru.

Případová studie

Případové studie se využívají ke vzdělávání vedoucích pracovníků. Ti jsou seznámeni s konkrétní situací, která v praxi nastala nebo by nastat mohla a následně ji rozebírají. Vychází se z reálné kauzy, sloužící jako inspirace k řešení daného problému. Případových studií se též využívá při testování uchazečů v assessment centrech.

E-learning

Často využívanou metodou vzdělávání je v dnešní době e-learning. Hodí se, pokud zaměstnanec nemůže, nebo nechce za studiem dojíždět. K výuce mu stačí počítač a připojení k internetu. Pomocí přihlašovacích údajů přistupuje k výuce, může komunikovat s lektory a opakovaně vypracovávat cvičení. Tím si studovaný obor lépe zažije.

Stáž

Pokud chcete na některé pozice přijmout absolventy středních nebo vysokých škol, najměte nejvhodnější z nich na stáž. Nejenže je tak poznáte a uvidíte, jak se na danou pozici hodí a jak by do firmy zapadli, ale zároveň jim umožníte nasbírat cenné pracovní zkušenosti, díky nimž si ujasní, v čem spočívají jejich silné a slabé stránky. Díky stáži si je můžete vychovat a zdokonalit tak jejich schopnosti. Budete-li si oboustranně rozumět, získáte tak efektivním způsobem nové pracovníky.

Studium na střední či vysoké škole

Zaměstnancům můžete zajistit studium na střední či vysoké škole. Některé z nich nabízejí distanční formu výuky, případně kombinovanou, kdy se studenti nemusejí dopravovat na hodiny denně. Studium tak mohou skloubit i s prací a rodinným životem.

Rekvalifikační kurzy

Také rekvalifikační kurzy jsou dobrým způsobem, jak rozšířit znalosti či dovednosti pracovníků. Vyberete-li pro ně tuto možnost, sjednejte je pouze se vzdělávací organizací poskytující kurzy s akreditací! Zajímejte se o ohlasy na vybranou společnost a způsob výuky. Výhodou kurzů je, že probíhají často o víkendech (v době koronakrize pak online).

metody vzdělávání

Na pracovišti

Metody vzdělávání na pracovišti (on the job training) se většinou týkají praktických dovedností i znalostí, které mají zaměstnanci získat. Patří mezi ně:

 • koučování,
 • instruktáž,
 • asistování,
 • rotace práce,
 • briefing,
 • pracovní porady.

Koučování

Koučování může probíhat jak na pracovišti, tak mimo něj. Jedná se především o dlouhodobý trénink tzv. soft skillsmanažerských schopností či komunikačních dovedností, při němž kouč pomáhá pracovníkovi najít efektivní a správné postupy k dosažení cílů (získávání klientů,…).

Instruktáž

Instruktáž využívají například výrobní podniky při zaškolení nových zaměstnanců obsluhující linky. Instruktor při ní předvádí a vysvětluje správné pracovní postupy a úkony, které si mají nováčci osvojit a následně je vykonávat již samostatně.

Asistování

Asistování se principiálně podobá instruktáži, ale týká se náročnějších pracovních úkolů a pozic. Pracovník asistuje profesně staršímu kolegovi, pozoruje způsob vykonávání práce a zkouší si činnosti, které má převzít. Seniornější na něj dohlíží a poskytuje mu zpětnou vazbu.

Rotace práce

Rotace práce se využívá u budoucích manažerů. Cílem je, aby díky vykonávání různých úkolů na různých pracovištích poznali organizaci (útvar) v širším kontextu.

Briefing

Pojem briefing označuje neformální porady členů týmu před zahájením určité akce. Využívalo jich například britské Královské letectvo (RAF) za druhé světové války. Jeho smyslem je pracovníky motivovat, uvolnit od stresu, pozvednout týmového ducha a morálku.

Pracovní porady

Tuto metodu vzdělávání zaměstnanců využívají firmy buďto za účelem řešení určitého úkolu, na kterém zaměstnanci pracují společně, nebo vzdělávání, kdy jsou školeni někým z vnitřku organizace.

Tip: Orange Academy se věnuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti účetnictví, daňové problematiky, personalistiky nebo online marketingu. Kontaktujte nás!

Zdroj: superkariera.cz, altaxo.cz, managementmania.com

Mám zájem o odběr newsletteru