Základní povinnost platit sociální pojištění mají zaměstnanci, kteří pracují u zaměstnavatele na základě pracovního poměru. Kromě zaměstnanců platí sociální pojištění také OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. OSVČ musí dodržet minimální výši stanovenou zákonem. Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojištění v nezaměstnanosti.

Kdo nemusí platit sociální pojištění?

Existují výjimky z povinnosti platit sociální pojištění. Kdo tedy nemusí platit sociální pojištění?

 • Zaměstnanci, kteří mají nízký příjem. V roce 2024 se jedná o zaměstnance, jejichž hrubý měsíční příjem nepřesáhne 10 000 Kč.
 • OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost. V roce 2024 se jedná o OSVČ, jejichž rozhodný příjem nepřesáhne 96 777 Kč.
 • Studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole.
 • Důchodci, kteří pobírají starobní důchod.
 • Nezaměstnaní, kteří jsou účastni evidence na úřadu práce.

Co patří do sociálního pojištění?

Sociální pojištění se skládá z těchto složek:

 • Důchodové pojištění
  • Poskytuje peněžité dávky v důchodovém pojištění, jako je starobní důchod, invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod, výsluhová penze a sirotčí důchod. 
 • Nemocenské pojištění
  • Poskytuje peněžité dávky v nemocenském pojištění, jako je nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství.
 • Pojištění v nezaměstnanosti
  • Poskytuje peněžitou pomoc v nezaměstnanosti.

Jak funguje sociální pojištění?

Sociální pojištění je financováno z pojistného, které platí zaměstnanci, OSVČ a zaměstnavatelé. Výše pojistného se odvíjí od výše příjmu. Sociální pojištění je povinné pro všechny osoby, které v České republice vykonávají výdělečnou činnost.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Vládní konsolidační balíček přinesl změnu způsobu výpočtu minimálního vyměřovacího základu pro účely výpočtu sociálního pojistného OSVČ. Od roku 2024 se minimální vyměřovací základ stanovuje jako 55 % daňového základu OSVČ. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro hlavní činnost OSVČ činí v roce 2024 3.852 Kč. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro vedlejší činnost OSVČ činí v roce 2024 1.413 Kč.

Zjistěte, kdo nemusí platit sociální pojištění

Sociální pojištění se využívá i jako peněžitá pomoc v mateřství.

Platby sociálního pojištění v zaměstnání

Samotní zaměstnanci nemají k úhradě sociálního pojištění žádnou přímou povinnost. Za zaměstnance odvádí platbu zaměstnavatel. Pravidelně ji strhává ze mzdy. Sociální pojištění v zaměstnání se dělí na dvě části. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 24, 8 % z hrubé mzdy (2,1 % na nemocenské pojištění,  21,5 % na důchodové pojištění a  1,2 % na státní politiku zaměstnanosti). Zaměstnanec platí 7,1 % z hrubé mzdy 6,5 % na důchodové pojištění a 0,6 % na  nemocenské pojištění). Pojistné zaměstnanci strhává zaměstnavatel ze mzdy.

Co platit, když nepracuji?

Pokud nepracujete, nemusíte platit sociální pojištění. V takovém případě se stáváte osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP). OBZP mají povinnost platit pouze zdravotní pojištění. Za nezaměstnané osoby, které jsou účastny evidence na úřadu práce, platí zdravotní pojištění stát.

Komu se platí sociální pojištění? 

Sociální pojištění se odvádí státu, konkrétně České správě sociální zabezpečení. Zálohy se posílají vždy za daný měsíc na příslušné pracoviště OSSZ, které je závislé na místě trvalého pobytu plátce.

Co hrozí za neplacení sociálního pojištění?

Za neplacení sociálního pojištění může být zaměstnanec, OSVČ nebo zaměstnavatel postižen sankcí ve výši 0,05% denně z dlužné částky. V případě, že je neplacení pojištění dlouhodobé, může být zaměstnanec, OSVČ nebo zaměstnavatel postižen také správní exekucí, nebo soudním exekutorem.

Sociální zabezpečení je důležitý systém, který poskytuje lidem v České republice řadu výhod, jako je například starobní důchod, nemocenská, ošetřovné nebo peněžitá pomoc v nezaměstnanosti. Povinnost platit sociální pojištění mají zaměstnanci, OSVČ a zaměstnavatelé. Existují však i výjimky z této povinnosti. Mezi tyto výjimky patří například zaměstnanci, kteří mají nízký příjem, OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, studenti, důchodci nebo nezaměstnaní.

Mám zájem o odběr newsletteru