Přečtěte si, co to je faktoring a forfaiting, v jakých případech se vám bude jakožto podnikatelům hodit nebo jak si ho zařídíte.

Co je faktoring a co forfaiting?

Pokud s podnikáním teprve začínáte a pojmy faktoring a forfaiting neznáte, přečtěte si, co znamenají. V budoucnu se vám mohou hodit!

Faktoring

Faktoring je způsob, jak lze smluvně postoupit krátkodobé pohledávky, nejčastěji se splatností 30 až 120 dní. Princip fungování spočívá v přenesení pohledávky bance nebo jinému specializovanému subjektu (faktorovi) po vystavení faktury odběrateli a téměř okamžitému získání peněžních prostředků (70 % až 90 %)* z vystavené faktury.
Pozn.: *100 % obdrží firma poté co uhradí odběratel fakturu faktorovi.

Druhy faktoringu

Rozhodnete-li se využít faktoringu, přečtěte si, jaké typy si můžete sjednat:

 • úplný faktoring – faktor se kromě převzetí pohledávek stará o jejich vymáhání, veškeré operace spojené s účetnictvím, výkaznictvím a pojištěním,
 • důvěrný faktoring – v tomto případě je faktor opatrný a vybírá si pouze některé pohledávky (vyhýbá se těm, u nichž hrozí časté reklamace nebo opakovaně neplatícím odběratelům),
 • zahraniční (vývozní/exportní) faktoring – faktor odkupuje zahraniční pohledávky,
 • tuzemský faktoring – faktor odkupuje pohledávky na území či mezi subjekty jednoho státu.

Jaký je postup při jeho využívání?

Chcete-li využívat této služby, musíte uzavřít faktoringovou smlouvu s bankou či faktoringovou společností. Ta však nejprve bude zjišťovat vaši finanční situaci, počet stálých zákazníků a jejich platební schopnost. Jestliže bude vše v pořádku, sepíše s vámi smlouvu a vy informujete všechny odběratele o postoupení pohledávek, resp. o jejich placení faktorovi. Poté již můžete od faktoringové společnosti čerpat obdržené finanční prostředky. Uhradí-li odběratel fakturu v době splatnosti, získáte také doplatek do její celkové hodnoty.

Pokud ji však neuhradí, záleží na tom, zda jste si sjednali regresní nebo bezregresní faktoring. V případě regresního faktoringu budete muset nést po uplynutí 90. dne opětovné riziko neplacení vy. Sjednáte-li si bezregresní faktoring, riziko nese banka nebo faktoringová společnost, ale vy se podílíte spoluúčastí ve výši 10 % až 15 %.

Forfaiting

Forfaiting je způsob, jak postoupit střednědobé a dlouhodobé pohledávky vysoké nominální hodnoty se splatností delší než 120 dní, zajištěné zpravidla směnkou nebo bankovní zárukou. Uplatňuje se především na mezinárodní úrovni. Budete-li obchodovat nebo již obchodujete se zahraničím, můžete takto vaše faktury postoupit. Odkupují je opět banky nebo specializované forfaitingové společnosti (forfaiteři).

Existují dva druhy forfaitingu:

 • zahraniční – forfaiter vykupuje pohledávky ze zahraničí za zboží nebo služby větších odběratelů, které se dělí na:
  • vývozní – jedná se o výkup pohledávek za zboží či služby, které jako firma dodáváte do zahraničí,
  • dovozní – jde o výkup pohledávek, jež nakupujete od zahraničních dodavatelů,
  • finanční – v rámci tohoto typu forfaitingu můžete díky emisi vlastních směnek získat finanční prostředky na financování provozu i kontraktů.
 • tuzemský – forfaiter vykupuje pohledávky vůči tuzemským odběratelům za zboží nebo služby vyšších cen.

Sjednání forfaitingu

I v případě forfaitingu musíte nejprve sjednat smlouvu s forfaiterem, v níž si vymezíte nezbytné podmínky (konkrétní pohledávku, náklady spojené s odkupem, dokumentaci i termín realizace). Poté prodáte zboží odběrateli a postoupíte pohledávku forfaitingové společnosti. Ta vám následně vyplatí její hodnotu sníženou o náklady forfaitingu a v případě neuhrazení vystavené faktury do data její splatnosti, ji bude po odběrateli vymáhat.

Faktoring a forfaiting rozdíly

Z výše uváděného vyplývá, že hlavní rozdíl mezi faktoringem a forfatingem spočívá v:

 • délce splatnosti pohledávek,
 • záruce pohledávek – je pouze u forfaitingu,
 • jejich hodnotě – u faktoringu jde o mnohonásobně nižší částky než u forfaitingu,
 • to zda se týkají spíše tuzemského (faktoring) nebo zahraničního trhu (forfaiting).

A jaká je hlavní výhoda faktoringu a forfaitingu? V obou případech získáte téměř okamžitě finanční prostředky z neuhrazených pohledávek, a v případě tzv. bezregresního faktoringu po vás faktoringová (příp. forfaitingová) společnost nemůže v případě nesplacení pohledávky požadovat peníze nazpět.

Kolik faktoring a forfaiting stojí?

Avšak nic není zadarmo, a tak i za faktoring a forfaiting budete muset zaplatit. Cena faktoringu zahrnuje:

 • úrokovou sazbu – podobné výše jako jsou úrokové sazby krátkodobých bankovních úvěrů,
 • faktoringový poplatek, jímž je procento z nominální hodnoty pohledávky, faktor ho požaduje za zpracování služby, pohybuje se v rozmezí 0,1 % až 1,5 % v závislosti na tom, zda faktor přebírá riziko platební neschopnosti odběratele, ale i na dalších administrativních poplatcích.

Podobné je to i s forfaitingem. I v tomto případě se cena skládá z aktuální úrokové sazby a marže, která je složena z rizika forfaitera, administrativních nákladů, výše a splatnosti pohledávky, ale také použité měny.

Zdroj: roger.cz, penize.cz, pruvodcepodnikanim.cz, ipodnikatel.cz

Mám zájem o odběr newsletteru