Všichni zaměstnanci by si měli čas od času, avšak pravidelně, kontrolovat, zda mají správně odevzdaný evidenční list důchodového pojištění (ELDP) zaměstnavatelem. Tento dokument představuje důkaz o tom, v jakém období jste byli důchodově pojištění. To má později vliv na výpočet důchodu. Více se dozvíte v článku.

Co je ELDP?

V první řadě si ještě jednou podrobněji shrňme, co je ELDP. Tento dokument zaznamenává účast zaměstnance na důchodovém pojištění v daném období. Mimo to zde najdete údaj o celkové době důchodového pojištění. Evidenční list důchodového pojištění je závaznou povinností zaměstnavatele, a to podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel musí ELDP vyhotovit ve třech kopiích (1 originál, 2 stejnopisy). Jedna kopie se zasílá na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), druhou dostává zaměstnanec, třetí si uchovává zaměstnavatel.

Řádně odevzdané evidenční listy důchodového pojištění zaručují zaměstnancům vznik nároku na důchod a ovlivňují jeho výši.

ELDP formulář – co obsahuje?

  1. Záhlaví – zde zaměstnavatel vyplní rok, místně příslušnou správu sociálního zabezpečení a uvede o jaký typ ELDP se jedná – řádný či opravný.
  2. Identifikace pojištěnce – zaměstnavatel uvede údaje o zaměstnanci – jméno a příjmení (event. rodné příjmení), rodné číslo, datum a místo narození a bydliště.
  3. Průběh pojištění za daný rok – zaměstnavatel zde vypíše informace o průběhu výdělečné činnosti včetně vyměřovacího základu zaměstnance. Nesmí opomenout také vyloučené doby ELDP, které je nutné vyloučit při stanovení osobního vyměřovacího základu. Do vyloučené doby se počítají zejména: dočasná pracovní neschopnost, ošetřování a péče o dítě ve věku do 10 let či jiného člena rodiny, otcovská dovolená, dlouhodobé ošetřovné apod.
  4. Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy.

Tip! Absolvujte kurz mzdového účetnictví se základy personalistiky a získejte přehled nejen o ELDP.

přihlaste se na rekvalifikační kurz

Proč nepodcenit kontrolu evidenčních listů?

Ne všichni zaměstnavatelé mají ve svých papírech pořádek. Proto se může stát, ať už nedopatřením nebo nespolehlivostí zaměstnavatele, že zaměstnanec není přihlášen k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění. Další případ nastává, že jej přihlásí, ale už neodevzdá evidenční list důchodového pojištění. Přitom účast na nemocenském pojištění je hlavní podmínkou pro vyplacení dávek při čerpání nemocenské a pro získání nároku na starobní či invalidní důchod.

Pokud si to nepohlídáte a zjistíte to až po mnoha letech, daný zaměstnavatel již nemusí existovat a horko těžko budete získávat zpětně nedoloženou dobu důchodového pojištění. V některých případech se to bohužel nepodaří. Co tedy dělat, když se vám přesně tato situace přihodí? Lze doložit stejnopisy evidenčních listů (pokud je máte schované), nicméně to prodlužuje celý proces vyřízení žádosti o důchod.

Kde získat informace o ELDP?

Každý občan České republiky má právo si kdykoliv zkontrolovat, jaké informace má ve složce jeho osoby Česká správa sociálního zabezpečení. Jak na to? Zašlete žádost o informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Můžete tak učinit přes ePortál ČSSZ (pouze pro majitele datových schránek) nebo odeslat tiskopis Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění přes Českou poštu.

O informace k ELDP si můžete zažádat jednou za kalendářní rok. Odpověď od ČSSZ obdržíte do 90 dnů ode dne doručení žádosti.

Zdroj: uctovani.net

Mám zájem o odběr newsletteru