V článku Daňová evidence zdarma – 5 nejlepších nástrojů jsme si ukázali, s jakými pomůckami si můžete usnadnit práci. Jedním z nich je tabulkový procesor Excel. Zde najdete příklad na daňovou evidenci v Excelu pro určení základu daně z příjmů.

Co zahrnuje tabulka pro vedení daňové evidence v Excelu?

Do tabulky v Excelu je vhodné zahrnout druh účetního dokladu, datum jeho vystavení, popis transakce, rozdělení příjmů a výdajů na daňové a nedaňové, průběžné položky, stav hotovosti a bankovního účtu.

Zde pro přehled uvádíme zkratky dokladů používané při vedení daňové evidence:

  • PDP – příjmový pokladní doklad,
  • VPD – výdajový pokladní doklad,
  • VBÚ – výpis z bankovního účtu,
  • FAP – faktura přijatá,
  • FAV – faktura vydaná,
  • INT – interní doklad.

Členění na příjmy a výdaje ovlivňující, nebo neovlivňující základ daně je zásadním krokem při jeho výpočtu. A jak je rozlišíte? Mezi nedaňové příjmy patří například osobní vklady do podnikání, přijaté dotace nebo úvěry. Daňovými jsou pak tržby z podnikání, přijaté zálohy nebo náhrady od pojišťoven.

Mezi nedaňové výdaje lze zařadit splátky úvěru, výběry pro osobní spotřebu, nákup dlouhodobého majetku, odvod DPH, výdaje na reprezentaci nebo dary. Nejčastějšími daňovými výdaji jsou nákupy materiálu, zaplacené zálohy, mzdy, zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance, úroky z úvěru, bankovní poplatky nebo výdaje na režii (nájemné, platby za energie apod.).

Průběžné položky zachycují převod finančních prostředků z pokladny na bankovní účet podnikatele. Vedou se kvůli časovému nesouladu mezi záznamy pohybu peněz v hotovosti a na účtu.

Zadání příkladu

daňová evidence excel

Fyzická osoba, která provozuje květinářství, eviduje své příjmy a výdaje, faktury vydané a přijaté, výpisy z banky v Excelu. Bankovní výpisy jí chodí měsíčně. Za červen roku 2019 měla tyto účetní doklady:

 

 

počáteční stav bankovního účtu

12 000 Kč

 

počáteční stav pokladny

8 000 Kč

4. 7. 2019

PPD za prodej květin

    600 Kč

4. 7. 2019

PPD za prodej květin

    700 Kč

8. 7. 2019

FAP za zboží

2 000 Kč

10. 7. 2019

FAV za prodej květin

2 500 Kč

15. 7. 2019

PPD za prodej květin

    450 Kč

17. 7. 2019

PPD za prodej květin

    650 Kč

19. 7. 2019

PPD za prodej květin

    230 Kč

20. 7. 2019

VPD za zboží 

    870 Kč

21. 7. 2019

FAP za zboží

1 400 Kč

24. 7. 2019

FAV za prodej květin

    900 Kč

26. 7. 2019

PPD za prodej květin

    550 Kč

28. 7. 2019

PPD za prodej květin

    800 Kč

29. 7. 2019

vklad části tržeb na účet

2 000 Kč

29. 7. 2019

VPD za kancelářské potřeby

    300 Kč

31. 7. 2019

VBÚ

 

Na běžném účtu proběhly v červenci tyto účetní operace:

14. 7. 2019 úhrada faktury přijaté za zboží 2 000 Kč
18. 7. 2019 úhrada faktury vydané za prodej květin 2 500 Kč
24. 7. 2019 úhrada faktury přijaté za zboží 1 400 Kč
25. 7. 2019 úhrada faktury vydané za prodej květin 900 Kč
31. 7. 2019 vklad hotovosti na účet 2000 Kč

Součástí vedení daňové evidence je i peněžní deník. Do něj si zapisujte příjmy a výdaje placené hotově a na účet. Poslouží vám jako podklad pro vyplnění tabulky daňové evidence v Excelu a stanovení základu daně. Její podoba může vypadat následovně:

Tabulka daňové evidence vedené v Excelu

 

Datum

Doklad

Popis

Příjmy

Výdaje

Průběžné 

položky

Stav pokladny

Stav účtu

Daň.

Nedaň.

Daň.

Nedaň.

Příjem

Výdej

 

poč. stav pokladny a účtu

             

8000

12000

4. 7.

PPD

prodej květin

600

         

8600

 

4. 7.

PPD

prodej květin

700

         

9300

 

15. 7. 

PPD

prodej květin

450

         

9750

 

17. 7.

PPD

prodej květin

650

         

10400

 

19. 7.

PPD

prodej květin

230

         

10630

 

20. 7. 

VPD

za zboží

   

870

     

9760

 

26. 7.

PPD

prodej květin

550

         

10310

 

28. 7.

PPD

prodej květin

800

         

11110

 

28. 7.

VPD

vklad na bú

2000

   

2000

2000

 

9110

 

29. 7.

VPD

kan. potře-by

   

300

     

8810

 

14. 7.

VBÚ

fa přijatá

   

2000

       

10000

18. 7.

VBÚ

fa vydaná

2500

           

12500

24. 7.

VBÚ

fa přijatá

   

1400

       

11100

25. 7.

VBÚ

fa vydaná

900

           

12000

31. 7.

VBÚ

vklad na účet

 

2000

     

2000

 

14000

Celkem

   

9380

 

4570

         

Základ daně pak určíte snadno rozdílem mezi daňovými příjmy a výdaji. Tuto částku pak uvedete v přiznání k dani z příjmů, které můžete odevzdávat i elektronicky přes daňový portál.

9380 – 4570 = 4810,-

Pro stanovení základu daně je vhodné vést knihu faktur vydaných a přijatých, která je součástí evidence pohledávek a závazků podnikatele. Faktury budou ovlivňovat výši daňových příjmů a výdajů.

Kdy evidovat skutečné a kdy paušální výdaje?

Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď. Skutečné evidujte, pokud jsou vyšší než paušální. Pro výpočet paušálních výdajů budete potřebovat procento, které je přiřazené k druhu činnosti vašeho podnikání:

  • 80% ze zemědělské výroby, řemeslných živností nebo lesního a vodního hospodářství,
  • 60% z příjmů ze živností volných, vázaných i koncesovaných,
  • 40% z příjmů ze samostatné činnosti, na kterou nemáte živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví,
  • 30% z příjmů z pronájmu a u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Pokud se chcete naučit vést daňovou evidenci komplexně a prakticky, (účtovat o majetku a odpisech, cestovních náhradách nebo stravném) podívejte se na náš kurz.

Mám zájem o odběr newsletteru