Marketingový mix je zásadním pojmem pro všechny podnikatele. V článku se dozvíte, co zahrnuje, jak ho v praxi správně využít a vyvarovat se tak častým chybám.

Co je to marketingový mix?

Marketingový mix je souhrn čtyř marketingových nástrojů, tzv. 4P, které v angličtině znamenají – product, price, place, promotion. Tyto nástroje mají vést k dosažení marketingových cílů firmy a poskytnout zákazníkovi maximální hodnotu.

S myšlenkou a pojmem “marketingových ingrediencí” přišel jako první americký profesor James Culliton v roce 1948. Jeho myšlenka byla následně rozpracována jinými autory (Richardem Clewettem, Jerry McCarthym nebo Philipem Kotlerem).

Mezi 4P patří:

Produkt (Product)

Produktem se rozumí kromě samotného výrobku (služby) i sortiment, balení, značka, design, kvalita a další faktory, které mají vést k uspokojení očekávání kupujícího.

Cena (Price)

Cena znamená hodnotu výrobku (služby), vyjádřenou v peněžních jednotkách. Patří sem i slevy, termíny a podmínky plateb, možnosti úvěru, apod.

Místo (Place)

Místo zahrnuje lokality a způsoby prodeje (kamenná prodejna či e-shop), distribuční cesty od výrobce k zákazníkovi, dopravu nebo například zásobování.

Propagace (Promotion)

Propagací jsou myšleny veškeré nástroje, které slouží k zaujetí nebo informování zákazníka a budování image firmy. Jedná se o reklamu, PR, podporu prodeje či přímý prodej.

Toto je však pouze základní rozdělení marketingového mixu. V praxi je třeba ho více specifikovat a začlenit do něj i další složky. Podívejte se, o jaké se jedná a jakých chyb se vyvarovat.

Jak využít marketingový mix v praxi?

K tomu, abyste dokázali marketingový mix využít v praxi, potřebujete především správný pohled. Řada podnikatelů se dopouští chyby a vnímá ho jen z pozice prodávajícího. Je však třeba dívat se na něj především z pohledu kupujícího!

Takto nahlížený marketingový mix zahrnuje tzv. 4C (namísto 4P):

  • produkt je vnímán jako hodnota pro zákazníka (či řešení jeho potřeb),
  • cena jako jeho náklady,
  • místo jako pohodlí (příp. dostupnost výrobku/služby)
  • a propagace jako komunikace s kupujícím.

Kromě výše uvedeného přístupu k marketingovému mixu, je třeba vyhnout se následujícím chybám.

Tip: Přečtěte si i náš článek Komunikační mix a proč bez něj nejde dělat marketing, kde se dozvíte, kdy použít určitý marketingový nástroj.

marketingový mix

Vyřešení segmentace, zacílení a umístění

Než se pustíte do řešení marketingového mixu, je nutné, abyste měli vyřešenou segmentaci, zacílení a umístění. Segmentací se rozumí rozčlenění zákazníků podle kritérií (věku, pohlaví, regionů, zájmů,…) do podobných skupin. Poté se stanoví jejich velikost a vytvoří profily. Následně se vyberou nejlepší možné segmenty, kterým je firma schopna se dlouhodobě věnovat a dosahovat dostatečného zisku.

Se segmentací úzce souvisí i zacílení (targeting). Jde o soustředění se na nejvhodnější trhy. Zahrnuje prognózu vývoje počtu zákazníků, jejich finanční možnosti, substituty, hrozbu konkurentů, apod. Je nepostradatelnou součástí marketingové strategie.

Umístění (positioning) znamená vytváření názorů a postojů kupujících na značku. Cílem je vyvolat v nich žádoucí psychické procesy. Sdělit jim, jaké hodnoty zastáváte, aby se mohli se značkou ztotožnit a chtěli vaše produkty či služby nakupovat. Umisťováním byste měli potenciálním zákazníkům jasně říci, proč by si měli vybrat právě vás.

Nedostatečná dynamika marketingového mixu

Další častou chybou je nedostatečná dynamika a práce s marketingovým mixem. Někteří marketéři i podnikatelé ho považují za statickou pomůcku, ale v tom se mýlí. Abyste si vytvořili správný model, budete potřebovat znát perfektně vaši firmu a uplatnit kreativní a inovativní myšlení, na jehož základě vzniknou modely podobné následujícím:

  • 5P, který kromě produktu, ceny, místa a propagace zahrnuje i zaměstnance (people),
  • 7P, který obsahuje ještě procesy (process) a materiální prostředí (physical environment) nebo
  • 8P, do něhož se přidává i produktivita.

Pro sestavení správného modelu marketingového mixu byste měli přihlížet na to, zda se věnujete výrobě či prodeji výrobků nebo poskytujete služby. Můžete použít již vytvořené modely, nicméně je lepší vždy sestavit vlastní, ušitý na míru vaší firmě.

Potřebujete v této oblasti získat více znalostí? Přihlaste se na kurz marketingu od Orange Academy!

zdroj: robertnemec.com

Mám zájem o odběr newsletteru