Pokud podnikáte a potřebujete se zorientovat v účetnictví a účtování, v článku se dozvíte, o čem zákon 563/1991 Sb. pojednává, na koho se vztahuje nebo jaký je rozdíl mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím.

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. obsahuje:

 • definici účetní jednotky (osoby, která se řídí zákonem o účetnictví, resp. jsou povinny ho vést),
 • definici předmětu účetnictví a účetního období (resp. dvanácti nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců),
 • základní povinnosti při vedení účetnictví a při používání účetních metod (oceňování, odpisování, apod.) včetně pokut za nedodržení povinností,
 • pravidla pro oceňování v průběhu účetního období i k rozvahovému dni,
 • definici účetních knih, jejich otevírání a uzavírání, účetní doklady,
 • definici směrné účtové osnovy a rozvrhu,
 • základní požadavky na obsah účetní závěrky a její zveřejňování,
 • zprávu o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země.

Daňovou evidenci upravuje zákon o účetnictví

Jednoduché účetnictví neboli daňovou evidenci jsou povinni vést podnikatelé, kteří mají příjmy z podnikání, nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a chtějí uplatňovat tzv. skutečné výdaje (ne paušální). Evidují se příjmy, výdaje, majetek a dluhy. V zákoně není uvedeno, jak má daňová evidence vypadat. Je tedy na každém, jakou formu zvolí. Můžete využít tabulky v Excelu nebo vhodné účetní programy.

Zákon o účetnictví patří k těm velmi důležitým

Daňovou evidenci mohou vést podle zákona č. 563/1991 Sb., s účinností od 1.1.2016 například spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo církve, pokud splňují následující podmínky:

 • nejsou plátci daně z přidané hodnoty,
 • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč,
 • hodnota jejich majetku nepřesáhne 3.000.000 Kč.

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví neboli účetnictví zobrazuje chronologicky, systematicky a úplně činnosti podniku. Účtuje se v něm o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření na dvou účtech (jednou na straně Má dáti a druhou na straně Dal).

Vedení podvojného účetnictví je složitější a náročnější proces, proto ho podnikatelé často svěřují do rukou profesionálním účetním nebo firmám.

Studujte kurz účetnictví

Jak vlastně pracovat se zákonem o účetnictví?

Vztahuje se na účetní jednotky, kterými jsou:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky
b) zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
c) organizační složky státu
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25.000.000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.
f) fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l),
h) další fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis
i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku,
j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, nebo
l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Pozor! Podnikáte-li jako OSVČ, ověřte si před registrací do obchodního rejstříku, zda se registrovat podle vaší podnikatelské činnosti musíte. Pokud tak učiníte, budete povinni vést účetnictví po dobu 5 let.

Hodláte-li si vést daňovou evidenci nebo účetnictví sami, zvažte možnost absolvování kurzu účetnictví. Naučíte se v něm všechny potřebné dovednosti a na jeho konci budete schopni kompletně účtovat. Kurz je pojat tak, aby ho zvládl i úplný začátečník.

Mám zájem o odběr newsletteru