Potřebujete vědět, co musí obsahovat licenční smlouva a kdy se používá? V článku najdete její vzor i informace o omezeních nebo možnosti odstoupení od smlouvy.

Ať už pracujete v marketingu a chcete sjednat licenční smlouvu kvůli použití autorského díla (např. textu písně) do propagačních materiálů nebo jste jeho vlastníkem, budou se vám hodit následující informace.

Co to je licenční smlouva a co musí obsahovat?

Licenční smlouva je prostředek k poskytnutí práva užití duševního vlastnictví. Figurují v ní dvě strany – majitel práva duševního vlastnictví a nabyvatel licence, který získává (zpravidla za úplatu) oprávnění k užití díla.

Smlouvu lze užít k provozování:

 • uměleckého díla (knihy, divadelní hry jako takové, ale i užití výtvarných dekorací, hudby apod.),
 • průmyslového práva (např. patentů),
 • softwaru,
 • vědeckých prací.

Obsah licenční smlouvy závisí na konkrétním dílu, které je předmětem smlouvy. Obecně by však měla zahrnovat:

 • označení smluvních stran,
 • předmět duševního vlastnictví (hudební, dramatické, výtvarné, příp. jiné dílo),
 • vymezení rozsahu smlouvy (zda je nabyvatel oprávněn k plnému užívání díla nebo jeho rozšiřování,
 • upravování, pronájmu, půjčování, vystavování či vysílání ve sdělovacích prostředcích a případně na jakém území),
 • dobu trvání licenční smlouvy a stav po skončení platnosti,
 • výši, formu a termín platby (příp. bezúplatnost),
 • podpisy obou stran.

Tip: Podívejte se na vzor licenční smlouvy, který si můžete podle vlastních potřeb upravit a použít.

licenční smlouva

Druhy licenčních smluv

Licence může být buď výhradní, nebo nevýhradní. Výhradní znamená, že majitel práva duševního vlastnictví nesmí poskytnout licenci třetí osobě a často se i on sám musí zdržet výkonu práva užít dílo způsobem uvedeným ve smlouvě. Z toho vyplývá, že v době trvání výhradní licence jsou veškeré nevýhradní neplatné. Výjimku tvoří situace, kdy k nim dá nabyvatel písemný souhlas.

V případě nevýhradní licence si majitel právo jejího poskytování třetím osobám a výkonu práva vlastní osobou ponechává. Nevýhradní licence (s jinými nabyvateli) sjednané dříve před výhradními, platí i nadále.

Tip: Ať už budete sjednávat výhradní či nevýhradní licenci, vždy ji vytvořte v písemné podobě.

Omezení licence a jejího nabyvatele

Licence může být omezena místem, časem nebo množstvím. Územně se často jedná o omezení v rámci státu, časové i množstevní podle obvyklé doby u daného díla a způsobu užití.

Nabyvatel nesmí měnit nebo upravovat dílo autora (ani jeho název nebo označení) bez jeho svolení. Toto omezení se týká i spojení děl nebo zařazení díla do jiného.

Výpověď a odstoupení od smlouvy

Výpověď u smlouvy na dobu neurčitou je možná pouze v případě, že si ji obě strany výslovně sjednají. Výpovědní doba činí jeden rok od konce měsíce, kdy byla výpověď přijata druhou stranou. Smlouvu na dobu určitou obecně vypovědět nelze. Výjimkou je situace, kdy ji jedna strana závažně poruší.

Autor může odstoupit od výhradní licence, pokud ji nabyvatel nevyužívá dostatečně nebo vůbec. K tomu však může dojít až po výzvě nabyvatele k využití licence. Jestliže ani poté své právo nevyužije, teprve poté může k odstoupení dojít. Ne však dříve než před uplynutím dvou let od poskytnutí licence, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

V odůvodněných případech je autor povinen uhradit nabyvateli škodu vzniklou odstoupením od smlouvy. Její výše závisí na míře využití licence (nevyužije-li ji vůbec, autor mu musí vrátit celou výši odměny, pokud ji využije nedostatečně, hradí část odměny). Toto se však netýká situace, kdy byl nabyvatel povinnen licenci využít a neučinil tak. Za těchto okolností autorovi odměna zůstává.

Tip: Při uzavírání licenční smlouvy si dejte pozor na její druh a na jakou dobu ji sjednáváte. Chcete-li si být jistí ošetřením vašich práv a vyhnout se nepříjemnostem, které mohou v průběhu smluvního vztahu vzniknout (ušlému zisku a pokutám), nechte si vytvořit smlouvu na míru.

Přemýšlíte nad prací v jiném oboru? Orange Academy nabízí žádané profese na trhu práce. Podívejte se na nabídku rekvalifikačních kurzů.

Mám zájem o odběr newsletteru